• CN:11-2187/TH
  • ISSN:0577-6686
车用锂离子动力电池电化学模型修正方法
徐兴, 徐琪凌, 王峰, 杨世春, 周之光
Modification Method of Electrochemical Model for Vehicular Lithium-ion Power Battery
XU Xing, XU Qiling, WANG Feng, YANG Shichun, ZHOU Zhiguang
机械工程学报 . 2019, (12): 128 -136 .  DOI: 10.3901/JME.2019.12.128